Compilation

 1. Prem Kalindi                                                                  Songs
 2. Adhunik Kavi – 19 Gulab Khandelwal                      Mixed Genre
 3. Antah Salila                                                                    Muktak, Poems & Songs
 4. Prem Vina                                                                       Poems & Songs
 5. Desh Virana Hai                                                            Poems & Songs
 6. Bhavon Ka Rajkumar                                                   Poems & Songs
 7. Kaljayee                                                                           Muktak,         Poems & Songs
 8. Bhakti Ganga                                                                 Devotional Songs
 9. Karuna Triveni                                                              Songs
 10. Gulab Granthavali Volume 1 Part 1                           Poems & Songs
 11. Gulab Granthavali Volume 1 Part 2                          Songs
 12. Gulab Granthavali Volume 2                                     Poems & Songs
 13. Gulab Granthavali Volume 3                                     Sonnet, Couplets, Songs & Ghazals
 14. Gulab Granthavali Volume 4                                     Epic, Small Epic & Masnavi
 15. Gulab Granthavali Volume 5                                     Poems, Songs, English Poems & Urdu Ghazals
 16. Gulab Granthavali Volume 6                                     Songs, Drama & English Poems
 17. Hansa To Moti Chuge                                                 Ghazals
 18. Mahakavi Gulab Khandelwal – Chuni Hui Rachnaye
 19. Mahakavi Gulab Khandelwal – Chuni Hui Rachnaye-2
 20. Gulab Khandelwal : Sahityakaro ki Drishti Me     Prefaces in Gulabji’s books