Compilation

  1. Prem Kalindi                                                                  Songs
  2. Adhunik Kavi – 19 Gulab Khandelwal                      Mixed Genre
  3. Antah Salila                                                                    Muktak, Poems & Songs
  4. Prem Vina                                                                       Poems & Songs
  5. Desh Virana Hai                                                            Poems & Songs
  6. Bhavon Ka Rajkumar                                                   Poems & Songs
  7. Kaljayee                                                                           Muktak,         Poems & Songs
  8. Bhakti Ganga                                                                 Devotional Songs
  9. Karuna Triveni                                                              Songs
  10. Gulab Granthavali Volume 1 Part 1                           Poems & Songs
  11. Gulab Granthavali Volume 1 Part 2                          Songs
  12. Gulab Granthavali Volume 2                                     Poems & Songs
  13. Gulab Granthavali Volume 3                                     Sonnet, Couplets, Songs & Ghazals
  14. Gulab Granthavali Volume 4                                     Epic, Small Epic & Masnavi
  15. Gulab Granthavali Volume 5                                     Poems, Songs, English Poems & Urdu Ghazals
  16. Gulab Granthavali Volume 6                                     Songs, Drama & English Poems
  17. Hansa To Moti Chuge                                                 Ghazals
  18. Mahakavi Gulab Khandelwal – Chuni Hui Rachnaye
  19. Mahakavi Gulab Khandelwal – Chuni Hui Rachnaye-2
  20. Gulab Khandelwal : Sahityakaro ki Drishti Me     Prefaces in Gulabji’s books